php多个字符串替换成同一个的解决方法【lom599乐百家手机】

 百家乐概况     |      2020-03-02 16:52

复制代码 代码如下:

$name = 'Today 3? , very/ cold';
$name = strtolower($name);
//$name = preg_replace('/[^a-z0-9s]/','',$name);
$name = preg_replace('/[.s+?,/"]/','_',$name); //change spaces
echo $name;
百家了乐八大技巧lom599乐百家手机 ,?>

其中
复制代码 代码如下:
$name = preg_replace('/[.s+?,/"]/','_',$name); //change spaces

.s+?,/"为正则表达式,表示查找.   空符号    ?    /     "        那多少个字符
任何可自行加多,增加的时候要搜求正则手册